Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2019

lyreth
3369 1c82 390

February 05 2019

lyreth

June 19 2018

2882 1aab 390

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite viavertheer vertheer

April 01 2018

lyreth
0356 80d3 390
Metric
Reposted fromvolldost volldost viavertheer vertheer
lyreth
Reposted fromcube cube viavertheer vertheer
lyreth
4023 60f3 390
Reposted fromsavatage savatage viavertheer vertheer

March 21 2018

lyreth
9066 8935 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadiedrunk diedrunk
lyreth
6008 ac86 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapolciak polciak
lyreth
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viavertheer vertheer
lyreth
0773 0622 390

June 19 2017

lyreth
3858 6d96 390
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
1514 55eb 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashitsuri shitsuri

July 10 2015

lyreth
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viainvisibility invisibility
lyreth

July 09 2015

lyreth
lyreth
Wytrwałość.

Nie przez tydzień, miesiąc czy rok. To sytuacja kiedy budzisz się rano, i masz robić pompki i ma być ich 50 i naprawdę nie masz siły ale robisz te 50 pompek. A następnego dnia budzisz się rano i mówisz zdechnę ale zrobię 51 pompek.

Talent nie oznacza wytrwałości

Znam niewiarygodnie piękne, inteligentne kobiety, które mogłyby osiągnąć wszystko. I przez tydzień nie palą, przez dwa tygodnie się nie puszczają, przez miesiąc ciężko pracują – ale później odpuszczają.

Brakuje im wytrwałości.

— Pokolenie Ikea
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viapotrzask potrzask

July 07 2015

lyreth
lyreth
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy, często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami,zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromnyaako nyaako viafityolo fityolo
lyreth
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl